Raval’s Band a Calabria 66

L’Escola de Músics i JPC estarà com sempre al costat dels nostres barris fent bona música!

Anuncis

Coral Ciutat Vella m’encanta

Un any més l’Escola de Músics i JPC I el CNL, Centre de Normalització Lingüística, treballen plegats per formar el cor Ciutat Vella M’encanta.

Un cor obert a tots els cantaires però amb una característica molt peculiar.

Està format principalment per alumnes que estudien català en el CNL i aquest fet, fa que es nudreixi la pluralitat i diversitat del cor.

 • Divendres de 11:45 a 13:00
 • Espai-Avinyó Llengua i Cultura (C/Avinyó, 52)
 • Preu: 20€ trimestral a l’Escola de Músics i JPC
 • Informació: 934 127 224
 • Inscripció oberta tot l’any

La Raval’s Band a la Mercè

Aquest any la Raval’s Band ha tingut el privilegi d’actuar a la plaça Catalunya per les festes de la Mercè gràcies a l’organització del Associa’t a la Festa. Vam poder gaudir d’un fantàstic escenari i d’un sol de justícia! #SomMúsica #SomosMúsica #lescolademusics25anys

Estudi de gravació

En el nostre 25è aniversari estrenem estudi de gravació!

Si tens un projecte i el vols enregistrar no ho dubtis, tenim els millors professionals.

#SomMúsica #SomosMúsica #lescolademusics25anys

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A JOVES AMB TALENT EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.

L’Escola de Músics i JPC des de la seva creació, al 1992, ha lluitat per millorar la qualitat de l’ensenyament musical a Catalunya treballant amb gran il·lusió amb l’objectiu d’ensenyar als alumnes a gaudir i expressar-se mitjançant la música. Creiem que la música és un art, un llenguatge universal, una manera d’expressar-se, i per tant, s’ha de gaudir en totes les seves etapes d’aprenentatge intentant que arribi a tothom per igual, sense tenir en compte diferències socials, culturals i/o econòmiques.

En línia amb aquesta tasca us comuniquem que, un curs més, hem aconseguit signar un conveni de col·laboració entre la cadena d’hotels Praktik  i  L’Escola de Músics i JPC per promoure una línia d’ajuts econòmics per a joves amb talent en l’àmbit de la música. Adreçat a totes aquelles famílies amb dificultats econòmiques , amb joves, amb edats compreses entre els 12 i 25 anys, inscrits pel curs 2017-18 a L’Escola de Músics i JPC.

Us adjuntem les bases dels ajuts perquè pugueu preparar els documents necessaris el més aviat possible.

La Convocatòria dels ajuts s’obra el 16 d’octubre i es tanca el 16 de novembre.

CONVOCATORIA D’AJUTS A JOVES AMB TALENT EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA.

BASES

La cadena d’hotels Praktik té la voluntat de promoure l’educació musical i de les arts aplicades facilitant –en tot allò que li sigui possible— que els joves del Raval (d’entre 12 i 25 anys)  puguin accedir a la formació artística i musical, que és una eina més que els ajuda en el seu creixement personal i cultural i també al desenvolupament de la seva creativitat.

El barri del Raval acull una gran nombre de joves amb talent que no tenen l’oportunitat de seguir els seus estudis i les seves aspiracions queden truncades. Aquest fet fa que el barri també en surti perjudicat perquè  perd el valor cultural que podria oferir.

Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a la igualtat d’oportunitat, la cohesió social entre la població juvenil i al progrés del barri,  alhora que es dóna l’oportunitat de millorar a aquells que tenen talent i voluntat d’accedir a una formació superior.

BASE I. Convocatòria

Es convoca un programa de beques per realitzar estudis musicals a l’Escola de Músics i JPC (Escola de Música JPC, SL)

BASE II. Requisits i mèrits

L’alumnat que sol·liciti aquestes beques haurà de complir els requisits següents :

Requisits generals

 1. Ser estudiant en el moment de la sol·licitud de la beca o haver estudiat en els darrers 3 anys, a les escoles o instituts de secundari del barri o a la mateixa Escola de Músics i JPC.
 2.  No gaudir d’ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.
 3. Superar el curs en l’ensenyament què l’alumne o l’alumna està matriculat en el moment de sol·licitar l’ajut.
 4. Matricular-se a L’Escola de Músics i JPC pel qual se sol·licita la beca. .

Requisits específics i mèrits

Aquesta col·laboració neix amb la voluntat d’ajudar econòmicament a aquells estudiants que destaquen per ser joves amb talent, motivació, inquietud, compromís i un bon expedient acadèmic i que es troben amb dificultats econòmiques.

La voluntat és ajudar econòmicament a aquestes famílies i  afavorir la continuació dels estudis iniciats pels seus fills, reemborsant una part de les despeses dels cursos musicals.

D’acord amb la disponibilitat pressupostària, es determinarà el nombre de beques ofertes cada curs.  

BASE III. Tramitació

L’alumnat que vulgui sol·licitar aquestes beques haurà d’adreçar una carta de motivació a la comissió de valoració i acomplir amb els requisits estipulats a la Base II

La carta de motivació, juntament amb la documentació indicada a la Base IV d’aquest document, s’hauran de presentar a la secretaria de L’Escola de Músics i JPC, carrer del Carme, 15-19, abans del dia 17 de novembre  de 2017 dins de l’horari de la secretaria de l’Escola.

BASE IV. Documentació

Documentació a presentar per sol·licitar les beques:

 • Carta de motivació
 • Fotocòpia del  DNI o NIE.
 • Llibre de família
 • Certificat d’empadronament.
 • Declaració de la renda familiar (i per a empresaris o autònoms l’impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques) on s’acrediti el nivell d’ingressos de la unitat familiar.
 • Haver fet la preinscripció del curs
 • L’expedient acadèmic dels estudis cursats.

BASE V. Comissió de valoració

 1. Es nomenarà una comissió de valoració que estarà constituïda per:

President:

 • Qui dota econòmicament  la beca de col·laboració

Vocals:

 • El director i cap d’estudis de l’Escola de Músics i JPC
 • Un professional extern
 • Dos representants dels professors de l’Escola
 1. La comissió, en el termini màxim de 15 dies a partir de l’últim assenyalat a les bases per a la presentació de sol·licituds, resoldrà les sol·licituds presentades, amb la documentació que s’hi adjunti, l’acta de la sessió i les propostes d’adjudicació que consideri pertinents.
 2. En el supòsit que dos o més alumnes tinguin la mateixa puntuació i que hi hagi la necessitat de desempatar, la comissió podrà decidir fer una entrevista personal amb cada un dels alumnes per prendre la decisió
 3. La resolució de la comissió serà comunicada al beneficiari de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne a l’adreça postal que figura a la carta de motivació
 4. L’alumnat que no hagi obtingut beca se li comunicarà la resolució i podrà formar part d’una llista d’espera.   En el cas que es produeixi una renúncia, la Comissió  podrà concedir la beca a una persona de la llista d’espera.

BASE VI. Selecció

 1. En la selecció dels candidats es tindran en compte els criteris següents:
 2. a)Idoneïtat dels candidats:La comissió de valoració avaluarà  la idoneïtat dels candidats segons el seu currículum,  la valoració dels representants de la Comissió i la seva motivació, fins a un màxim de sis punts.
 3. b) Criteris de renda familiar: En les propostes d’adjudicació, els criteris de renda familiar es valoraran fins a un màxim de tres punts.
 4. c)  Residència: Es puntuarà amb dos punts l’alumnat que resideixi en el barri del Raval i amb un màxim d’un punt l’alumnat que resideixi en el districte de Ciutat Vella.

BASE VII. Documentació

 1. Caldrà entendre que l’alumne becat renuncia voluntàriament a la beca si, en el termini establert a la resolució, no es presenta a la Secretaria de l’Escola. En aquest cas, es concedirà la beca a la primera persona de la llista d’espera, d’acord amb el que s’ha indicat a la Base V.
 2. Els L’alumne becat ha de formalitzar la matricula abans de l’inici del curs per tal de poder  realitzar els seus estudis .

BASE VIII. Obligacions

 1. El becari o la becària haurà de tenir la condició d’estudiant de l’Escola durant tot el temps que gaudeixi de la beca.
 2. El professor responsable de l’alumne becat vetllarà per l’acompliment del  progrés acadèmic de l’alumne becat i comunicarà al director de l’Escola els possibles casos d’incompliment i altres circumstàncies i el director de l’Escola ho comunicarà a Praktik, als efectes d’obertura d’expedient i revocació, si escau, de la beca concedida.
 3. En cas de renúncia a la beca, el becari o la becària, haurà de presentar una carta de renúncia dirigida al director de l’Escola. L’escola haurà de comunicar-ho a Praktik   en un termini màxim de 5 dies des de la data que l’alumne ha presentat la renuncia.

BASE IX. Revocació

L’adjudicació d’aquesta beca, se n’hagi o no abonat l’import, podrà ser revocada, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient, per les següents causes:

 •  Si l’assoliment dels objectius curriculars és insuficient.
 • Si l’adjudicatari de la beca incompleix qualsevol de les obligacions assumides en acceptar la beca.
 • En cas d’absència justificada de l’alumne/a per malaltia, quan aquesta es prolongui durant un temps superior al 20% del total del curs acadèmic, la beca quedarà suspesa temporalment

BASE X. Incompatibilitats

El benefici de les beques és incompatible amb:

 1. a)El gaudiment de qualsevol altra beca o ajut que comporti una prestació de col·laboració.

L’alumne/a becat ha de comunicar immediatament al director de l’Escola el fet que hagi sobrevingut alguna causa d’incompatibilitat o la pèrdua d’algun dels requisits necessaris per gaudir de la beca. En aquests casos, el director de l’Escola ho comunicarà a Praktik que disposarà l’extinció de la beca.

Grup de Joves Llenguatge Musical

Si ets jove i vols descobrir els secrets de la música que escoltes cada dia i conèixer nous estils musicals amb gent de la teva edat, vine a fer una classe de prova i apunta’t a l’Escola de Músics i JPC.

Taller Percussió Corporal i Coral Santi Serratosa

Bateria de “Gossos”, director d’una Big Band de percussió corporal, coreògraf de percussió corporal i gran pedagog. El cos i la veu, dos instruments al nostre abast. Aprèn a fer-los sonar!!! És un taller obert, no cal ser alumne de l’escola.

 • Dissabte 21 d’octubre
 • de 9:45 a 13h
 • Preu: 10€
 • Escola Milà i Fontanals
 • Carrer dels Àngels s/n (C/ del Carme cantonada amb C/ d’Agustí Duran i Sanpere)
 • Portar aigua i un petit esmorzar per la pausa.
 • Us demanem que confirmeu la vostra assistència abans del 6 d’octubre abonant l’import del taller a Secretaria de l’escola.

La setmana de l’amic

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.

Al llarg de tots aquests cursos sempre hi ha hagut alumnes i famílies que els hi ha fet molta il·lusió portar companys d’escola, amics i/o familiars perquè vegin com toquen, aprenen i avancen els vostres fills amb la música.

Davant d’aquestes iniciatives espontànies fetes pels alumnes i famílies de l’escola, el claustre de professors després de valorar-les pedagògicament molt positives i motivadores pels alumnes, ha decidit institucionalitzar:
LA SETMANA DE L’AMIC
del 26 de setembre al 2 d’octubre.
Durant aquesta setmana, tots els alumnes que vulguin, podran portar un amic o amiga a cadascuna de les classes que fan a l’Escola.

Perquè puguin veure els avenços que fan els vostres fills, perquè vegin el que es fa a l’Escola de Músics i JPC, perquè vegin com treballem els professors i els alumnes i perquè coneguin de més a prop aquest meravellós món que és la música.

Animeu-vos a portar el vostre amic o amiga a una classe d’instrument, de cor, d’orquestra, de combo, de sensibilització, etc.!

Pel bon funcionament d’aquesta setmana us demanem que aviseu als professors corresponents de: quants amics portareu (no poden ser molts per qüestions d’espai), i quin dia.
Recordeu que TOTES les classes seran en l’horari habitual.

Molt bona setmana a tothom!

Roda d’instruments

Si vols tocar un segon instrument, si encara no en toques cap, si vols començar a fer música o si tens un amic que en vulgui fer, vine el dissabte 30 de setembre al matí a la Roda d’instruments que farem a l’escola.
Tens temps fins al 27 de setembre per apuntar-te trucant a Secretaria de l’escola al número de telèfon: 933010718.
És una activitat gratuïta amb places limitades.

Raval’s Band · Convocatòria 2017

Què és la Raval’s Band?

És la banda de música del barri del Raval. Volem que estigui formada per gent de Ciutat Vella que toqui instruments de vent metall, vent fusta i percussió. A través de la Raval’s Band es facilita una formació instrumental i de banda per a persones que tinguin algun coneixement musical.

Qui pot formar part de la Raval’s Band?

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones que toquin un instrument de vent o percussió i visquin al districte de Ciutat Vella, o siguin membres d’alguna associació o entitat del districte. Tindran preferència aquells candidats o candidates que siguin del barri del Raval.

Inscripció

Les persones interessades heu de presentar-vos a una audició. Heu de fer-nos arribar abans del 30 de setembre d’enguany la butlleta d’inscripció correctament omplerta.

Les butlletes es poden enviar per:

 • correu postal a l’Escola de Música Juan Pedro Carrero, carrer del Carme, 15-17. 08001 Barcelona, telèfons 933 010 718 / 933 011 468.
 • correu electrònic: escolademusics@hotmail.com
 • o bé lliurar en mà a la mateixa associació, de dilluns a divendres, de 10 a 20 h.

Repertori

Si voleu formar part de la Raval’s Band heu de presentar dues obres de lliure elecció i un petit currículum explicant la vostra experiència musical. No demanem grans coneixements de música. No és imprescindible saber llegir música mentre sapigueu tocar el vostre instrument.