Músics al metro de BCN

Un any més L’Escola de Músics va fer de jurat en la selecció dels músics al metro. Compartim aquest article del diari Ara on expliquen el procés de selecció.

https://www.ara.cat/societat/musics-metro-escullen-nous-companys_0_1991201099.html

 

 

 

Anuncis

“Nosaltres” a TV3

A les 15.20 de diumenge 18 de febrer al telenotícies de TV3 hem vist un petit reportatge de l’espectacle “Nosaltres” de Barris en Dansa on participem posant música.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-projecte-barris-en-dansa-acosta-el-ball-contemporani-a-persones-de-totes-les-edats/video/5732939/

#SomMúsica #barrisendansa #LEM25

Projecte Barris en Dansa

Estem molt contents de participar en el Projecte “Barris en Dansa” amb tres formacions d’alumnes de l’escola, Dúo Hemiòlia, The Basement i Musicals’ Choir, que juntament amb un centenar de voluntaris preparen un espectacle de música i dansa que durant el mes de gener i febrer omplirà diversos espais teatrals de Barcelona.
Ja us anirem informant!
 • Gener:
 • dissabte 20 a les 20h al Teatre Joventut
 • dissabte 27 a les 20h CCCB
 • Febrer:
 • diumenge 4 a les 18h Ateneu popular Nou Barris
 • dissabte 17 a les 19h La Caldera
 • diumenge 18 a les 18h La Caldera
 • dissabte 24 a les 18h Sala Ovidi Montllor (Mercat de les Flors)

 

XV jornada de qualitat a l’Ensenyament

El nou de novembre s’ha celebrat la XV jornada de qualitat a l’Ensenyament i hem tingut el plaer de ser convidats com a ponents dins del marc de les Escoles de Música de Barcelona com a referent de qualitat a la nostra ciutat.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A JOVES AMB TALENT EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.

L’Escola de Músics i JPC des de la seva creació, al 1992, ha lluitat per millorar la qualitat de l’ensenyament musical a Catalunya treballant amb gran il·lusió amb l’objectiu d’ensenyar als alumnes a gaudir i expressar-se mitjançant la música. Creiem que la música és un art, un llenguatge universal, una manera d’expressar-se, i per tant, s’ha de gaudir en totes les seves etapes d’aprenentatge intentant que arribi a tothom per igual, sense tenir en compte diferències socials, culturals i/o econòmiques.

En línia amb aquesta tasca us comuniquem que, un curs més, hem aconseguit signar un conveni de col·laboració entre la cadena d’hotels Praktik  i  L’Escola de Músics i JPC per promoure una línia d’ajuts econòmics per a joves amb talent en l’àmbit de la música. Adreçat a totes aquelles famílies amb dificultats econòmiques , amb joves, amb edats compreses entre els 12 i 25 anys, inscrits pel curs 2017-18 a L’Escola de Músics i JPC.

Us adjuntem les bases dels ajuts perquè pugueu preparar els documents necessaris el més aviat possible.

La Convocatòria dels ajuts s’obra el 16 d’octubre i es tanca el 16 de novembre.

CONVOCATORIA D’AJUTS A JOVES AMB TALENT EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA.

BASES

La cadena d’hotels Praktik té la voluntat de promoure l’educació musical i de les arts aplicades facilitant –en tot allò que li sigui possible— que els joves del Raval (d’entre 12 i 25 anys)  puguin accedir a la formació artística i musical, que és una eina més que els ajuda en el seu creixement personal i cultural i també al desenvolupament de la seva creativitat.

El barri del Raval acull una gran nombre de joves amb talent que no tenen l’oportunitat de seguir els seus estudis i les seves aspiracions queden truncades. Aquest fet fa que el barri també en surti perjudicat perquè  perd el valor cultural que podria oferir.

Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a la igualtat d’oportunitat, la cohesió social entre la població juvenil i al progrés del barri,  alhora que es dóna l’oportunitat de millorar a aquells que tenen talent i voluntat d’accedir a una formació superior.

BASE I. Convocatòria

Es convoca un programa de beques per realitzar estudis musicals a l’Escola de Músics i JPC (Escola de Música JPC, SL)

BASE II. Requisits i mèrits

L’alumnat que sol·liciti aquestes beques haurà de complir els requisits següents :

Requisits generals

 1. Ser estudiant en el moment de la sol·licitud de la beca o haver estudiat en els darrers 3 anys, a les escoles o instituts de secundari del barri o a la mateixa Escola de Músics i JPC.
 2.  No gaudir d’ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.
 3. Superar el curs en l’ensenyament què l’alumne o l’alumna està matriculat en el moment de sol·licitar l’ajut.
 4. Matricular-se a L’Escola de Músics i JPC pel qual se sol·licita la beca. .

Requisits específics i mèrits

Aquesta col·laboració neix amb la voluntat d’ajudar econòmicament a aquells estudiants que destaquen per ser joves amb talent, motivació, inquietud, compromís i un bon expedient acadèmic i que es troben amb dificultats econòmiques.

La voluntat és ajudar econòmicament a aquestes famílies i  afavorir la continuació dels estudis iniciats pels seus fills, reemborsant una part de les despeses dels cursos musicals.

D’acord amb la disponibilitat pressupostària, es determinarà el nombre de beques ofertes cada curs.  

BASE III. Tramitació

L’alumnat que vulgui sol·licitar aquestes beques haurà d’adreçar una carta de motivació a la comissió de valoració i acomplir amb els requisits estipulats a la Base II

La carta de motivació, juntament amb la documentació indicada a la Base IV d’aquest document, s’hauran de presentar a la secretaria de L’Escola de Músics i JPC, carrer del Carme, 15-19, abans del dia 17 de novembre  de 2017 dins de l’horari de la secretaria de l’Escola.

BASE IV. Documentació

Documentació a presentar per sol·licitar les beques:

 • Carta de motivació
 • Fotocòpia del  DNI o NIE.
 • Llibre de família
 • Certificat d’empadronament.
 • Declaració de la renda familiar (i per a empresaris o autònoms l’impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques) on s’acrediti el nivell d’ingressos de la unitat familiar.
 • Haver fet la preinscripció del curs
 • L’expedient acadèmic dels estudis cursats.

BASE V. Comissió de valoració

 1. Es nomenarà una comissió de valoració que estarà constituïda per:

President:

 • Qui dota econòmicament  la beca de col·laboració

Vocals:

 • El director i cap d’estudis de l’Escola de Músics i JPC
 • Un professional extern
 • Dos representants dels professors de l’Escola
 1. La comissió, en el termini màxim de 15 dies a partir de l’últim assenyalat a les bases per a la presentació de sol·licituds, resoldrà les sol·licituds presentades, amb la documentació que s’hi adjunti, l’acta de la sessió i les propostes d’adjudicació que consideri pertinents.
 2. En el supòsit que dos o més alumnes tinguin la mateixa puntuació i que hi hagi la necessitat de desempatar, la comissió podrà decidir fer una entrevista personal amb cada un dels alumnes per prendre la decisió
 3. La resolució de la comissió serà comunicada al beneficiari de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne a l’adreça postal que figura a la carta de motivació
 4. L’alumnat que no hagi obtingut beca se li comunicarà la resolució i podrà formar part d’una llista d’espera.   En el cas que es produeixi una renúncia, la Comissió  podrà concedir la beca a una persona de la llista d’espera.

BASE VI. Selecció

 1. En la selecció dels candidats es tindran en compte els criteris següents:
 2. a)Idoneïtat dels candidats:La comissió de valoració avaluarà  la idoneïtat dels candidats segons el seu currículum,  la valoració dels representants de la Comissió i la seva motivació, fins a un màxim de sis punts.
 3. b) Criteris de renda familiar: En les propostes d’adjudicació, els criteris de renda familiar es valoraran fins a un màxim de tres punts.
 4. c)  Residència: Es puntuarà amb dos punts l’alumnat que resideixi en el barri del Raval i amb un màxim d’un punt l’alumnat que resideixi en el districte de Ciutat Vella.

BASE VII. Documentació

 1. Caldrà entendre que l’alumne becat renuncia voluntàriament a la beca si, en el termini establert a la resolució, no es presenta a la Secretaria de l’Escola. En aquest cas, es concedirà la beca a la primera persona de la llista d’espera, d’acord amb el que s’ha indicat a la Base V.
 2. Els L’alumne becat ha de formalitzar la matricula abans de l’inici del curs per tal de poder  realitzar els seus estudis .

BASE VIII. Obligacions

 1. El becari o la becària haurà de tenir la condició d’estudiant de l’Escola durant tot el temps que gaudeixi de la beca.
 2. El professor responsable de l’alumne becat vetllarà per l’acompliment del  progrés acadèmic de l’alumne becat i comunicarà al director de l’Escola els possibles casos d’incompliment i altres circumstàncies i el director de l’Escola ho comunicarà a Praktik, als efectes d’obertura d’expedient i revocació, si escau, de la beca concedida.
 3. En cas de renúncia a la beca, el becari o la becària, haurà de presentar una carta de renúncia dirigida al director de l’Escola. L’escola haurà de comunicar-ho a Praktik   en un termini màxim de 5 dies des de la data que l’alumne ha presentat la renuncia.

BASE IX. Revocació

L’adjudicació d’aquesta beca, se n’hagi o no abonat l’import, podrà ser revocada, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient, per les següents causes:

 •  Si l’assoliment dels objectius curriculars és insuficient.
 • Si l’adjudicatari de la beca incompleix qualsevol de les obligacions assumides en acceptar la beca.
 • En cas d’absència justificada de l’alumne/a per malaltia, quan aquesta es prolongui durant un temps superior al 20% del total del curs acadèmic, la beca quedarà suspesa temporalment

BASE X. Incompatibilitats

El benefici de les beques és incompatible amb:

 1. a)El gaudiment de qualsevol altra beca o ajut que comporti una prestació de col·laboració.

L’alumne/a becat ha de comunicar immediatament al director de l’Escola el fet que hagi sobrevingut alguna causa d’incompatibilitat o la pèrdua d’algun dels requisits necessaris per gaudir de la beca. En aquests casos, el director de l’Escola ho comunicarà a Praktik que disposarà l’extinció de la beca.

Ajuts econòmics (beques) per a estudis musicals 2017/18 d’EMIPAC

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.

L’Escola de Músics i JPC des de la seva creació, al 1992, ha lluitat per millorar la qualitat de l’ensenyament musical a Catalunya treballant amb gran il·lusió amb l’objectiu d’ensenyar als alumnes a gaudir i expressar-se mitjançant la música. Creiem que la música és un art, un llenguatge universal, una manera d’expressar-se, i per tant, s’ha de gaudir en totes les seves etapes d’aprenentatge intentant que arribi a tothom per igual, sense tenir en compte diferències socials, culturals i/o econòmiques.

En línia amb aquesta tasca i desprès de molts anys lluitant i treballant conjuntament amb l’EMIPAC ( Associació d’Escoles de Música de Catalunya), de la que formem part com a membres actius de la junta.

És un plaer per a nosaltres comunicar-vos que, per trecer any consecutiu, s’ha signat un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’EMIPAC per promoure una línia d’ajuts econòmics per l’educació musical, adreçat a totes aquelles famílies amb dificultats econòmiques , amb fills, nascuts entre el 1993 i el 2013, inscrits pel curs 2016-17 a una escola de música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com L’Escola de Músics i JPC.

Les bases i la sol·licitud de la convocatòria dels ajuts les podreu trobar a la WEB d’EMIPAC.

Us adjuntem les bases dels ajuts i la sol·licitud perquè pugueu preparar els documents necessaris el més aviat possible.

La Convocatòria dels ajuts s’obra el 17 de març i es tanca el 11 d’abril.

EMIPAC aconsella que:

 • Reviseu l’apartat 7.1 de les Bases, mireu la documentació que demanem.
 • Per a facilitar-vos les tasques enguany numerem la documentació d’aquesta forma:
 • Documents 1 i 2: Són la Sol·licitud d’Ajut i el Certificat de l’Escola que us omplirà l’Escola. En la tercera pàgina disposeu d’una fulla que servirà de comprovant del que heu presentat quan ho porteu al nostre despatx.
 • Document 3: Certificat d’Empadronament: Cal demanar a les Oficines del vostre Districte de l’Ajuntament de Barcelona que us lliuri aquest Certificat que ha d’acreditar que la unitat familiar està empadronada a Barcelona.
 • Document 4: Fotocòpia de la totalitat de pàgines emplenades del Llibre de Família
 • Document 5: Declaració de IRPF corresponent a l’exercici 2015.
 • Document 6: Justificant documental d’haver abonat la matrícula al curs pel qual es demana l’Ajut.

  Altres documents: Si s’escau, cal que ens aporteu la Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa, Certificat acreditatiu de la discapacitat superior al 33% reconeguda per la Generalitat i Carnet de família monoparental. Tots aquests documents han de ser vigents des del 2015.
  Us demanem que analitzeu amb atenció aquesta documentació que sol·licitem ja que no acceptarem documentació que no arribi complerta.

Per a qualsevol altre dubte podeu consultar-nos, ens podeu trobar als horaris habituals de secretaria:

Matins de dilluns a divendres de 10 a 14h C/Carme 15-17 Tel: 933 010 718

Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21h C/Riera Alta 10 i 43, C/Carme 15-17 Tel: 934 410 031

Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona a L’Escola de Músics i JPC

Benvolguts alumnes, pares i mares de L’Escola de Músics i JPC.

Us escrivim per fer-vos partícips d’una bona notícia.

Ahir  al plenari del Consell del Districte de Ciutat Vella es va anunciar públicament que es concedeix la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona a L’Escola de Músics i JPC.

El reconeixement s’ha aprovat unànimement per part de tots els partits polítics del Districte de Ciutat Vella destacant les virtuts, qualitats i part humana de L’Escola de Músics i JPC i dels seus integrants.

Van fer un llarg repàs de totes les activitats educatives, culturals i socials que L’Escola fa des del 1992. Van remarcar que aquest guardó es concedia a L’Escola de Músics i JPC com a reconeixement de la seva llarga trajectòria musical  al llarg d’aquests 24 anys treballant colze a colze amb les més de 5000 famílies, 50 entitats, 25 centres educatius i les diferents administracions per intentar millorar el Barri del Raval, el Districte de Ciutat Vella i la Ciutat de Barcelona mitjançant una eina molt poderosa i un llenguatge universal com és la música. Amb la voluntat d’apropar la música a tothom, oferint un ensenyament actiu, obert als alumnes de totes les edats, nivells, aptituds, condicions i orígens. Intentant adaptar-se al màxim a les persones, les característiques i necessitats particulars de cada alumne, amb la voluntat que tothom, en qualsevol etapa d’aprenentatge, pugui gaudir de la música.

Volem agrair a tots els alumnes, mares, pares i famílies, que ens han fet costat al llarg d’aquests 24 anys i ens agradaria que aquest premi us el sentíssiu vostre perquè l’escola ha après molt de tots vosaltres.

Moltes felicitats a tots pel que hem aconseguit.

Endavant amb la música.

L’Escola de Músics i JPC

logo 1 color

El Butlletí nº23

portadaJa us podeu baixar el Butlletí a color i veure els preciosos dibuixos dels nostres alumnes que han participat en el concurs de dibuix amb el tema “El desembre congelat”.

També hi trobareu els reportatges de la Guitar Club, Alaska ve a JPC, la Raval’s Band va a Pals, l’arranjament de Xavier Calvet i els més petits de l’escola.

Cliqueu al següent enllaç:

http://issuu.com/lescolademusicsjpc/docs/butlleti23

El Digital de Barcelona

Com cada any es fan audicions per donar cabuda a tothom qui vulgui formar part de la Raval’s Band. Aquest cop hem estat acompanyats pels companys del Digital de Barcelona que ens han fet un reportage:

Reportatge que ha sortit a la web de l’Ajuntament de Barcelona:

http://eldigital.bcn.cat/ravals-band-una-iniciativa-musical-que-cohesiona-el-territori_95948.html