Últims Documents

17/10/2017

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A JOVES AMB TALENT EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA.

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.

L’Escola de Músics i JPC des de la seva creació, al 1992, ha lluitat per millorar la qualitat de l’ensenyament musical a Catalunya treballant amb gran il·lusió amb l’objectiu d’ensenyar als alumnes a gaudir i expressar-se mitjançant la música. Creiem que la música és un art, un llenguatge universal, una manera d’expressar-se, i per tant, s’ha de gaudir en totes les seves etapes d’aprenentatge intentant que arribi a tothom per igual, sense tenir en compte diferències socials, culturals i/o econòmiques.

En línia amb aquesta tasca us comuniquem que, un curs més, hem aconseguit signar un conveni de col·laboració entre la cadena d’hotels Praktik  i  L’Escola de Músics i JPC per promoure una línia d’ajuts econòmics per a joves amb talent en l’àmbit de la música. Adreçat a totes aquelles famílies amb dificultats econòmiques , amb joves, amb edats compreses entre els 12 i 25 anys, inscrits pel curs 2017-18 a L’Escola de Músics i JPC.

Us adjuntem les bases dels ajuts perquè pugueu preparar els documents necessaris el més aviat possible.

La Convocatòria dels ajuts s’obra el 16 d’octubre i es tanca el 16 de novembre.

CONVOCATORIA D’AJUTS A JOVES AMB TALENT EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA.

BASES

La cadena d’hotels Praktik té la voluntat de promoure l’educació musical i de les arts aplicades facilitant –en tot allò que li sigui possible— que els joves del Raval (d’entre 12 i 25 anys)  puguin accedir a la formació artística i musical, que és una eina més que els ajuda en el seu creixement personal i cultural i també al desenvolupament de la seva creativitat.

El barri del Raval acull una gran nombre de joves amb talent que no tenen l’oportunitat de seguir els seus estudis i les seves aspiracions queden truncades. Aquest fet fa que el barri també en surti perjudicat perquè  perd el valor cultural que podria oferir.

Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a la igualtat d’oportunitat, la cohesió social entre la població juvenil i al progrés del barri,  alhora que es dóna l’oportunitat de millorar a aquells que tenen talent i voluntat d’accedir a una formació superior.

BASE I. Convocatòria

Es convoca un programa de beques per realitzar estudis musicals a l’Escola de Músics i JPC (Escola de Música JPC, SL)

BASE II. Requisits i mèrits

L’alumnat que sol·liciti aquestes beques haurà de complir els requisits següents :

Requisits generals

 1. Ser estudiant en el moment de la sol·licitud de la beca o haver estudiat en els darrers 3 anys, a les escoles o instituts de secundari del barri o a la mateixa Escola de Músics i JPC.
 2.  No gaudir d’ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.
 3. Superar el curs en l’ensenyament què l’alumne o l’alumna està matriculat en el moment de sol·licitar l’ajut.
 4. Matricular-se a L’Escola de Músics i JPC pel qual se sol·licita la beca. .

Requisits específics i mèrits

Aquesta col·laboració neix amb la voluntat d’ajudar econòmicament a aquells estudiants que destaquen per ser joves amb talent, motivació, inquietud, compromís i un bon expedient acadèmic i que es troben amb dificultats econòmiques.

La voluntat és ajudar econòmicament a aquestes famílies i  afavorir la continuació dels estudis iniciats pels seus fills, reemborsant una part de les despeses dels cursos musicals.

D’acord amb la disponibilitat pressupostària, es determinarà el nombre de beques ofertes cada curs.  

BASE III. Tramitació

L’alumnat que vulgui sol·licitar aquestes beques haurà d’adreçar una carta de motivació a la comissió de valoració i acomplir amb els requisits estipulats a la Base II

La carta de motivació, juntament amb la documentació indicada a la Base IV d’aquest document, s’hauran de presentar a la secretaria de L’Escola de Músics i JPC, carrer del Carme, 15-19, abans del dia 17 de novembre  de 2017 dins de l’horari de la secretaria de l’Escola.

BASE IV. Documentació

Documentació a presentar per sol·licitar les beques:

 • Carta de motivació
 • Fotocòpia del  DNI o NIE.
 • Llibre de família
 • Certificat d’empadronament.
 • Declaració de la renda familiar (i per a empresaris o autònoms l’impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques) on s’acrediti el nivell d’ingressos de la unitat familiar.
 • Haver fet la preinscripció del curs
 • L’expedient acadèmic dels estudis cursats.

BASE V. Comissió de valoració

 1. Es nomenarà una comissió de valoració que estarà constituïda per:

President:

 • Qui dota econòmicament  la beca de col·laboració

Vocals:

 • El director i cap d’estudis de l’Escola de Músics i JPC
 • Un professional extern
 • Dos representants dels professors de l’Escola
 1. La comissió, en el termini màxim de 15 dies a partir de l’últim assenyalat a les bases per a la presentació de sol·licituds, resoldrà les sol·licituds presentades, amb la documentació que s’hi adjunti, l’acta de la sessió i les propostes d’adjudicació que consideri pertinents.
 2. En el supòsit que dos o més alumnes tinguin la mateixa puntuació i que hi hagi la necessitat de desempatar, la comissió podrà decidir fer una entrevista personal amb cada un dels alumnes per prendre la decisió
 3. La resolució de la comissió serà comunicada al beneficiari de la beca mitjançant carta dirigida a l’alumne a l’adreça postal que figura a la carta de motivació
 4. L’alumnat que no hagi obtingut beca se li comunicarà la resolució i podrà formar part d’una llista d’espera.   En el cas que es produeixi una renúncia, la Comissió  podrà concedir la beca a una persona de la llista d’espera.

BASE VI. Selecció

 1. En la selecció dels candidats es tindran en compte els criteris següents:
 2. a)Idoneïtat dels candidats:La comissió de valoració avaluarà  la idoneïtat dels candidats segons el seu currículum,  la valoració dels representants de la Comissió i la seva motivació, fins a un màxim de sis punts.
 3. b) Criteris de renda familiar: En les propostes d’adjudicació, els criteris de renda familiar es valoraran fins a un màxim de tres punts.
 4. c)  Residència: Es puntuarà amb dos punts l’alumnat que resideixi en el barri del Raval i amb un màxim d’un punt l’alumnat que resideixi en el districte de Ciutat Vella.

BASE VII. Documentació

 1. Caldrà entendre que l’alumne becat renuncia voluntàriament a la beca si, en el termini establert a la resolució, no es presenta a la Secretaria de l’Escola. En aquest cas, es concedirà la beca a la primera persona de la llista d’espera, d’acord amb el que s’ha indicat a la Base V.
 2. Els L’alumne becat ha de formalitzar la matricula abans de l’inici del curs per tal de poder  realitzar els seus estudis .

BASE VIII. Obligacions

 1. El becari o la becària haurà de tenir la condició d’estudiant de l’Escola durant tot el temps que gaudeixi de la beca.
 2. El professor responsable de l’alumne becat vetllarà per l’acompliment del  progrés acadèmic de l’alumne becat i comunicarà al director de l’Escola els possibles casos d’incompliment i altres circumstàncies i el director de l’Escola ho comunicarà a Praktik, als efectes d’obertura d’expedient i revocació, si escau, de la beca concedida.
 3. En cas de renúncia a la beca, el becari o la becària, haurà de presentar una carta de renúncia dirigida al director de l’Escola. L’escola haurà de comunicar-ho a Praktik   en un termini màxim de 5 dies des de la data que l’alumne ha presentat la renuncia.

BASE IX. Revocació

L’adjudicació d’aquesta beca, se n’hagi o no abonat l’import, podrà ser revocada, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient, per les següents causes:

 •  Si l’assoliment dels objectius curriculars és insuficient.
 • Si l’adjudicatari de la beca incompleix qualsevol de les obligacions assumides en acceptar la beca.
 • En cas d’absència justificada de l’alumne/a per malaltia, quan aquesta es prolongui durant un temps superior al 20% del total del curs acadèmic, la beca quedarà suspesa temporalment

BASE X. Incompatibilitats

El benefici de les beques és incompatible amb:

 1. a)El gaudiment de qualsevol altra beca o ajut que comporti una prestació de col·laboració.

L’alumne/a becat ha de comunicar immediatament al director de l’Escola el fet que hagi sobrevingut alguna causa d’incompatibilitat o la pèrdua d’algun dels requisits necessaris per gaudir de la beca. En aquests casos, el director de l’Escola ho comunicarà a Praktik que disposarà l’extinció de la beca.

 

***************************************

20/03/2017

Ajuts econòmics (beques) per a estudis musicals 2017/18 d’EMIPAC

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.

L’Escola de Músics i JPC des de la seva creació, al 1992, ha lluitat per millorar la qualitat de l’ensenyament musical a Catalunya treballant amb gran il·lusió amb l’objectiu d’ensenyar als alumnes a gaudir i expressar-se mitjançant la música. Creiem que la música és un art, un llenguatge universal, una manera d’expressar-se, i per tant, s’ha de gaudir en totes les seves etapes d’aprenentatge intentant que arribi a tothom per igual, sense tenir en compte diferències socials, culturals i/o econòmiques.

En línia amb aquesta tasca i desprès de molts anys lluitant i treballant conjuntament amb l’EMIPAC ( Associació d’Escoles de Música de Catalunya), de la que formem part com a membres actius de la junta.

És un plaer per a nosaltres comunicar-vos que, per trecer any consecutiu, s’ha signat un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’EMIPAC per promoure una línia d’ajuts econòmics per l’educació musical, adreçat a totes aquelles famílies amb dificultats econòmiques , amb fills, nascuts entre el 1993 i el 2013, inscrits pel curs 2016-17 a una escola de música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com L’Escola de Músics i JPC.

Les bases i la sol·licitud de la convocatòria dels ajuts les podreu trobar a la WEB d’EMIPAC.

Us adjuntem les bases dels ajuts i la sol·licitud perquè pugueu preparar els documents necessaris el més aviat possible.

La Convocatòria dels ajuts s’obra el 17 de març i es tanca el 11 d’abril.

EMIPAC aconsella que:

 • Reviseu l’apartat 7.1 de les Bases, mireu la documentació que demanem.
 • Per a facilitar-vos les tasques enguany numerem la documentació d’aquesta forma:
 • Documents 1 i 2: Són la Sol·licitud d’Ajut i el Certificat de l’Escola que us omplirà l’Escola. En la tercera pàgina disposeu d’una fulla que servirà de comprovant del que heu presentat quan ho porteu al nostre despatx.
 • Document 3: Certificat d’Empadronament: Cal demanar a les Oficines del vostre Districte de l’Ajuntament de Barcelona que us lliuri aquest Certificat que ha d’acreditar que la unitat familiar està empadronada a Barcelona.
 • Document 4: Fotocòpia de la totalitat de pàgines emplenades del Llibre de Família
 • Document 5: Declaració de IRPF corresponent a l’exercici 2015.
 • Document 6: Justificant documental d’haver abonat la matrícula al curs pel qual es demana l’Ajut.

  Altres documents: Si s’escau, cal que ens aporteu la Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa, Certificat acreditatiu de la discapacitat superior al 33% reconeguda per la Generalitat i Carnet de família monoparental. Tots aquests documents han de ser vigents des del 2015.
  Us demanem que analitzeu amb atenció aquesta documentació que sol·licitem ja que no acceptarem documentació que no arribi complerta.

Per a qualsevol altre dubte podeu consultar-nos, ens podeu trobar als horaris habituals de secretaria:

Matins de dilluns a divendres de 10 a 14h C/Carme 15-17 Tel: 933 010 718

Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21h C/Riera Alta 10 i 43, C/Carme 15-17 Tel: 934 410 031

**************************************

19/01/2016

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.

Aquest correu electrònic està adreçat a totes aquelles famílies que estiguin interessades en buscar un institut que s’adapti el màxim possible a les necessitats educatives dels vostres fills (estudiants de música), pel proper curs o per futurs cursos.

La Directora de l’Institut Pau Claris m’ha enviat aquest correu electrònic convocant a totes aquelles famílies que estiguin interessades en conèixer el seu projecte educatiu i musical, que actualment estan aplicant, conjuntament  amb L’Escola de Músics i JPC.

reunio

Espero que aquesta informació sigui del vostre interès i que aquelles famílies que estan interessades tinguin l’oportunitat de anar a la reunió de l’institut Pau Claris
Per a qualsevol dubte, ens podeu trobar als horaris habituals de secretaria:

Matins de dilluns a divendres de 10 a 14 h
C/Carme 15-17
Tel: 933 010 718
Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21 h
C/Riera Alta 10 i 43, C/Carme 15-17
Tel: 934 410 031

Molt cordialment
Jordi Farrés
L’Escola de Músics i JPC

27/11/14

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.

Us fen arribar un petit resum de la reunió informativa que vam fer el passat 24 de novembre per a totes aquelles famílies que estan interessades a buscar un institut que s’adapti el màxim possible a les necessitats educatives dels seus fills (estudiants de música), pel curs vinent o per futurs cursos.

També us adjuntem el cartell que anuncia l’acte de presentació de l’Institut Pau Claris el dilluns 1 de desembre a les 16:00h per a totes aquelles famílies que volen conèixer o accedir al centre.

Es va parlar:

1. Normatives d’accés als diferents instituts pels estudiants de música.

 • Instituts de zona.
 • Instituts especials Oriol Martorell o Institut Balmes (Necessari fer una prova d’accés).
 • Explicació del nou projecte engegat al Institut Pau Claris el curs 2014-15 conjuntament amb L’Escola de Músics i JPC
 • Explicació de la simultaneïtat d’estudis de l’ESO i la música i les diferents convalidacions que es poden obtenir.

2. Presentació i resum de com està avançant el projecte engegat el curs passat a l’Institut Pau Claris.

 • Projecte innovador que utilitza la música com a eina per millorar l’èxit escolar.
 • Els beneficis que la música proporciona a l’educació general.
 • Els aspectes on la música incideix més: Intel·lectuals, emocionals i físics.
 • Molta implicació per part de l’equip directiu i del claustre de professors del Pau Claris.
 • Projecte educatiu molt transversal amb totes les assignatures i nivells amb molts projectes engrescador pels alumnes.
 • Proposta de l’institut d’adequar els horaris a les necessitats d’aquells alumnes que volen compaginar els estudis de música amb l’Institut.
 • Actualment grups flexibles i reduïts fins al batxillerat.

3. Explicació de la acollida del projecte Pau Claris i L’Escola de Músics i JPC per part de les AMPAs de les escoles Pere Vila, Fort Pienc, Cervantes, Parc de la Ciutadella i Baixeres.

 • Molt d’Interès per part de les AMPAs que el projecte funcioni.
 • Representants de les AMPAs Fort Pienc i Pere Vila van explicar la situació passada, actual i el seu desig de apostar per l’Institut Pau Claris per les següent raons: Espais adequats i amplis. Equip Directiu i de mestres cohesionats i molt implicats. Projecte educatiu molt potent amb molts projectes i amb la música com a eina per millorar el rendiment i l’èxit escolar.

4. Es parla de les possibles reunions de les AMPAs amb els pares interessats de L’Escola de Músics i JPC. S’explica que tots els pares de L’Escola de Músics i JPC que vulguin poden anar a l’acte de presentació(reunió informativa) del dilluns 1 de desembre de 2014 a les 16h que farà l’Institut Pau Claris per a les escoles Baixeres, Cervantes, Fort Pienc, Parc de la Ciutadella, Pere Vila per a conèixer l’institut i el seu

5. Torn de paurales.

Les famílies van expressar les seves inquietuds i els seus dubtes.

Els representants de les AMPAs van explicar la seva visió.

Tothom va considerar molt interessant el projecte sempre i quan un grup de famílies de L’Escola de Músics i de les diferents AMPAs del barri s’apuntin a l’institut.

Finalment el representant de l’AMPA del Fort Pius també ens va convidar a la seva reunió informativa que es farà al desembre, ja ens comunicaran el dia l’horari i el lloc de la reunió.

Us preguem que confirmeu via correu electrònic la vostra assistència a la reunió del dilluns dia 1 de desembre a l’Institut Pau Claris.

Per a qualsevol dubte, ens poseu trobar als horaris habituals de secretaria: Matins de dilluns a divendres de 10 a 14 h C/Carme 15-17 Tel: 933 010 718 Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21 h C/Riera Alta 10 i 43, C/Carme 15-17 Tel: 934 410 031 Molt cordialment Jordi Farrés L’Escola de Músics i JPC.

*****************

17/11/2014

Benvolguts alumnes, mares i pares de l’Escola de Músics i JPC.
Us convidem a una reunió informativa adreçada a totes aquelles famílies que estiguin interessades a buscar un institut que s’adapti el màxim possible a les necessitats educatives dels seus fills (estudiants de música), pel curs vinent o per futurs cursos.

Ordre del dia:
Normatives d’accés als diferents instituts pels estudiants de música. Presentació i resum de com està avançant el projecte engegat el curs passat a l’Institut Pau Claris.
Explicació de l’acollida del projecte Pau Claris i L’Escola de Músics i JPC per part de les AMPAs de les escoles Baixeras, Cervantes, Fort Pienc, Parc de la Ciutadella i Pere Vila.
Possible reunió de les AMPAs amb els pares interessats de L’Escola de Músics i JPC.Torn obert de paraules.
Per tot això, convoquem una reunió per tractar tots els temes que encara no tingueu clars per resoldre possibles dubtes.
La reunió es farà el dilluns 24 de novembre a les 20:30 a Riera alta 10
Si coneixeu altres famílies que no són de l’escola però que estan interessades o que es troben en la mateixa situació que vosaltres i volen ser informades poden venir.
Us preguem que confirmeu via correu electrònic la vostra assistència a la reunió.
Per a qualsevol dubte, ens poseu trobar als horaris habituals de secretaria:
Matins de dilluns a divendres de 10 a 14 h
C/Carme 15-17
Tel: 933 010 718
Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21 h
C/Riera Alta 10 i 43, C/Carme 15-17
Tel: 934 410 031
Molt cordialment
Jordi Farrés
L’Escola de Músics i JPC

******************

28/9/2014

Benvolguts pares, mares i alumnes de l´Escola de Músics i Escola de Música JPC:

Com cada any, un cop finalitzat el curs us vam enviar, la informació acadèmica, el calendari escolar, etc.

Recordeu que les notes i els butlletins els trobareu a CentrosNet (veure full annex). Us recomanem que us descarregueu els butlletins, perquè a partir de l’1 de setembre actualitzarem  les dades del curs 2014-2015.

Si encara no heu formalitzat la matrícula del curs 2014-2015 us demanem que ho feu el més aviat possible per poder reservar la vostra plaça i  ajustar els horaris disponibles a les vostres necessitats.

Us recordem que les classes comencen el dilluns 8 de setembre.

L’Escola de Músics i Escola de Música JPC, us convida a una reunió informativa on tractarem diferents temes del vostre interès.

Ordre del dia:

 1. Presentació de l’escola per part de l’equip directiu: Informació general.
 2. Presentació del cap d’estudis, dels caps d’àrea i del professorat.
 3. Presentació de la programació curricular de centre.
 4. Reunions per àrees i tutories.
 5. Precs i preguntes.

Per motius d’espai i d’horaris la reunió es durà a terme al poliesportiu del CEIP Milà i Fontanals ( entrada per C/Carme cantonada Agustí  Duran).

Dimarts 2 de setembre de 2014 a les 19h (Aforament limitat)

Demanem la vostra confirmació a secretaria.

Per a qualsevol dubte, ens trobareu a partir del dimarts 1 de setembre en els horaris habituals de secretaria :

C/ Carme 15-17

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 14 h

Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21h

Tel.: 93 301 07 18

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.