Projectes Europeus

Projectes internacionals L’Escola de Músics i JPC

L’Escola de Músics va iniciar el seu Pla Erasmus a finals del curs 2020/21 amb la intenció d’engegar el procés d’internacionalització i millora de l’escola a través de les oportunitats que ofereix l’UE en les diverses accions per donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.

Aquest programa s’emmarca en les polítiques educatives de la Unió Europea i segueix els objectius de l’Espai Europeu d’Educació, el Pla d’acció d’Educació Digital i l’Agenda de Capacitats Europea.

Ofereix oportunitat de mobilitat i cooperació en diversos àmbits de l’educació, inclosa l’educació musical tant de persones adultes com de l’educació escolar i la joventut, àmbits en què l’Escola de Músics treballa. Per al període 2021-2027, el programa dona especial rellevància a la inclusió social, a les transicions ecològiques i digitals, i al foment de la participació dels joves en la vida democràtica.

Erasmus+ és un programa inclusiu, on tothom té cabuda, especialment les persones amb menys oportunitat i organitzacions petites.

—————————————————————————————————————————–

La Escola de Musics began its Erasmus Plan at the end of the 2020/21 academic year with the intention of launching the process of internationalization and improvement of the school through the opportunities offered by the EU in the various actions for to support education, training, youth and sport in Europe.

This program is part of the European Union’s education policies and follows the objectives of the European Education Area, the Digital Education Action Plan and the European Capacities Agenda.

It provides opportunities for mobility and cooperation in a variety of areas of education, including music education for both adults and school and youth education, in which the School of Musicians works. For the period 2021-2027, the program places special emphasis on social inclusion, ecological and digital transitions, and the promotion of youth participation in democratic life.

Erasmus + is an inclusive program, where everyone has a place, especially those with fewer opportunities and small organizations.

Curs 20/21 Elaboració Pla Erasmus i presentació de propostes. / Creation of Pla Erasmus and proposals’ presentations.

Curs 21/22

Propostes aprovades/ Approved proposals: KA121ADU Sharing music in Europe.

KA120ADU Acreditació Erasmus / Erasmus Accreditation.

KA122-SCH-Musicals Choir to Europe.